Skip to content Skip to footer
ODMC Bosna

Obavještenje o obradi ličnih podataka

(Last updated on April 24, 2023)

Privredno društvo ODM Collections d.o.o Sarajevo, sa sjedištem na adresi Maršala Tita br. 28, 71000 Sarajevo, JIB: 4202591080004, koje zastupa Mirela Ibrahimović Ćato, direktor  (u daljem tekstu: „Kompanija“ ili „Kontrolor“), u cilju poštovanja relevantnih propisa Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite ličnih podataka i Vaših prava kao lica čiji se lični podaci obrađuju ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

I KONTROLOR LIČNIH PODATAKA:

Kontrolor ličnih podataka je ODM Collections d.o.o Sarajevo, sa sjedištem na adresi Maršala Tita br. 28, 71000 Sarajevo, JIB: 4202591080004.

e-mail: office@odmc.ba

broj telefona: +387 33 821 841

adresa za poštu: Maršala Tita br. 28, 71000 Sarajevo

Lice za zaštitu ličnih podataka:

e-mail: berina.grbo@odmc.ba

broj telefona: +387 62 599 286

adresa za poštu: Maršala Tita br. 28, 71000 Sarajevo

Ukoliko Kontrolor podataka, obradu bude vršio preko drugog fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu: „Kontrolor“), obrada od strane takvog lica biće uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom.

II SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA:

Kontrolor ličnih podataka obrađuje Vaše podatke radi postupanja po Vašim zahtjevima dostavljenim preko naše Web stranice, uključujući i oglašavanje potrebe za angažovanjem novih lica i postupanja po Vašim prijavama za zapošljavanje u Kompaniji.

Istovremeno, Kontrolor ličnih podataka upotrebljava Kolačiće i to:

 • Kolačiće sesije – trajne i privremene kolačiće koji omogućavaju bilježenje Vaših aktivnosti na Web stranici, a u cilju omogućavanja efikasnijeg i bržeg korišćenja Web stranice;
 • Kolačiće treće strane – podrazumjevaju upotrebu analitičkih alatki kojima se prikupljaju statistički podaci u zbirnom obliku koji doprinose sagledavanju uspješnosti rada i prezentacije putem Web stranice i unaprijeđenju usluga koje Kompanija pruža putem Web stranice, kao i unaprijeđenju poslovanja Kompanije.

III PRAVNI OSNOV OBRADE LIČNIH PODATAKA:

Obrada Vaših ličnih podataka neophodna je radi ostvarenja svrha opisanih u dijelu II ovog obavještenja.

Vaše lične podatke obrađivat ćemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Dostavljanjem Vaših ličnih podataka putem komunikacijskih kanala uspostavljenih na Web stranici, smatra se da ste saglasni sa obradom ličnih podataka pod uslovima i na način opisan u ovom Obavještenju.

Prilikom pristupa Web stranici, učinjeno Vam je dostupnim kratko obavještenje o kolačićima sa linkom na ovom Obavještenju. Korišćenje Web stranice podrazumjeva da ste se saglasni sa upotrebom Kolačića, osim ukoliko niste isključili kolačiće.

Ukoliko ne date saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, odnosno, ukoliko ne dostavite podatke, nećemo moći da postupimo po Vašem zahtjevu.

Ukoliko iskoristite opciju onemogućavanje rada kolačića, isti neće biti korišćeni. Međutim, ukazujemo da isključivanje kolačića može usporiti, odnosno onemogućiti rad pojedinih funkcija Web stranica. Isključivanje Kolačića vrši se posredstvom menija web pregledača koji koristite i putem kog po pravilu možete izabrati da isključite prihvatanje kolačića i/ili izbrišete sve kolačiće koji se nalaze na Vašem uređaju.

Imate pravo da u svakom trenutku opozovete svoju saglasnost za obradu ličnih podataka. Nakon opoziva saglasnosti, obrada Vaših podataka je nedozvoljena i isti će biti obrisani. Opoziv saglasnosti međutim ne utiče na dopuštenost obrade ličnih podataka prije opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, dalja obrada i postupanje po Vašem zahtjevu biće obustavljena, a upotreba Kolačića onemogućena.

IV KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA:

Na osnovu Vaše saglasnosti date u skladu sa ovim obavještenjem obrađivat ćemo sljedeće podatke: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon i druge podatke koje u vidu poruke dostavite Kompaniji, IP adresu, prethodne posjete Web stranici, vrijeme pristupa Web stranici i vrijeme prestanka korišćenja Web stranice, radnje preduzete na Web stranici, lokaciju, podatke o uređaju i softveru sa kog je izvršen pristup Web stranici.

V RADNJE OBRADE:

U odnosu na gore navedene podatke i u gore navedene svrhe možemo preduzimati sljedeće radnje obrade: prikupljanje putem snimanja fotografije ili video zapisa, bilježenje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, mijenjanje, obezbjeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili objavljivanja ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmještanje ili na drugi način činjenje nedostupnim.

VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI:

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim:

 • Zaposlenima i drugim angažovanim licima unutar Kompanije;
 • Subjektima koje Kompanija angažuje za pružanje specijalizovanih usluga – primjera radi: računovodstvene usluge, IT podrška, pravne usluge;
 • Nadležnim državnim organima i drugim ovlašćenim licima, u mjeri u kojoj je to neophodno za izvršenje pravnih obaveza Kompanije, odnosno za pripremu zaključenja i izvršenje zaključenog ugovora sa Vama;
 • Provajderima kolačića treće strane.

VII  PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI:

Obavještavamo Vas da se podaci o ličnosti prikupljeni povodom podnošenja zahtjeva Kompaniji ne prenose van granica Bosne i Hercegovine.

Obaveštavamo Vas da Vaši podaci o ličnosti prikupljeni putem kolačića treće strane mogu biti čuvani na serverima izvan granica Bosne i Hercegovine.

Ukoliko se pojavi potreba za prenos podataka o ličnosti u države koje nisu članice Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje ne obezbjeđuju primjereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti Bosne i Hercegovine, Rukovalac podataka i treće strane preduzeće mjere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom relevantnim propisima za zaštitu podataka o ličnosti.

VIII ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Podaci o ličnosti prikupljeni u skladu sa ovim obavještenjem čuvaće se i obrađivati za period potreban za obradu i postupanje po Vašim zahtjevima. Podaci prikupljeni putem kolačića sesije obrađuju najduže u periodu od 24 mjeseca. Podaci prikupljeni putem kolačića treće strane obrađivaće se u rokovima definisanim politikom čuvanja podataka koju primenjuje treća strana.

IX PRAVA POVODOM OBRADE:

 • pravo na obavještenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtjevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti;
 • pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo;
 • pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo;
 • pravo da zahtjevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo;
 • pravo da zahtjevate brisanje Vaših podataka o ličnosti;
 • pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti;
 • pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumjeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.

Zahtev za ostvarivanje prava možete podneti korišćenjem obrasca koji je sačinilo Društvo, a koji možete pronaći OVDE ili na drugi način koji smatrate prikladnijim.

Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe Agenciji za zaštitu ličnih /osobnih podataka u BiH.

Za više informacija o politici Kompanije u oblasti zaštite podataka o ličnosti možete pogledati našu Politiku privatnosti.

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Created by Offmars ©

Go To Top