Skip to content Skip to footer
ODMC Bosna

Politika privatnosti


(poslednje ažuriranje izvršeno dana 24.04.2023. godine)

Privredno društvo ODM Collections d.o.o Sarajevo, sa sjedištem na adresi Maršala Tita br. 28, 71000 Sarajevo, JIB: 4202591080004 (u daljem tekstu: “Društvo”) čini maksimalne napore u cilju poštovanja relevantnih propisa o zaštiti ličnih podataka i omogućavanja ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju. Shodno pomenutom, ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 49/06, 76/11 i 89/11), uključujući i podzakonske akte donijete na osnovu ovog zakona (u daljem tekstu: Relevantni propisi).

Ova Politika privatnosti daje generalni prikaz sistema obrade i zaštite ličnih podataka koju sprovodi Društvo. U skladu s tim, po potrebi, a posebno na Vaš zahtjev, Društvo Vam može dostaviti i dodatne informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

Društvo zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmjene relevantnih propisa i/ili načina obrade i mehanizama zaštite ličnih podataka od strane Društva, izmjeni i dopuni ovu Politiku privatnosti, te molimo da prilikom svakog uvida u ovu Politiku privatnosti provjerite kada je izvršeno posljednje ažuriranje iste.

Ovom Politikom privatnosti daju se informacije o:

 1. NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA
 2. KATEGORIJAMA LICA KOJE SU OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHAMA OBRADE LIČNIH PODATAKA;
 3. LICIMA KOJIMA OTKRIVAMO LIČNE PODATKE;
 4. KOLAČIĆIMA;
 5. PRENOSIMA LIČNIH PODATAKA;
 6. MJERAMA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA;
 7. OSTVARIVANJU PRAVA LICA ČIJI SE LIČNI PODACI OBRAĐUJU;
 8. KONTAKT PODACIMA DRUŠTVA;
 9. NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA.
 1. NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Društvo nastoji da lične podatke prikuplja neposredno od lica na koja se podaci odnose. To će po pravilu biti slučaj već prilikom uspostavljanja prvog kontakta i saradnje sa Vama. Međutim, u određenim slučajevima, neposredno prikupljanje ličnih podataka nije moguće ili nije efikasno rješenje obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhu obrada ličnih podataka. U skladu s tim, Društvo može prikupljati i obrađivati Vaše podatke koji su dostavljeni od drugih lica. Druga lica su po pravilu Klijenti, odnosno subjekti sa kojima Društvo ima zaključeni ugovor. Istovremeno, obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade, Društvu Vaši lični podaci mogu biti otkriveni od strane nadležnih državnih organa i drugih lica u odgovarajućem sudskom, upravnom ili postupku izvršenja i obezbjeđenja. Nezavisno od načina prikupljanja ličnih podataka, Društvo je usmjereno na uspostavljanje i primjenu odgovarajućih mehanizama omogućavanja ostvarivanja prava lica regulisanih relevantnim propisima.

Prilikom obrade Vaših ličnih podataka Društvo se pridržava osnovnih načela obrade definisanih relevantnim propisima. U skladu s tim, Društvo nastoji da obrada Vaših ličnih podataka bude zakonita, poštena i transparentna, te da se ista sprovodi isključivo u obimu i mjeri koja je neophodna za ostvarenje izričito određenih i opravdanih svrha. Imajući u vidu okolnost da obrada ličnih podataka stvara niz obaveza za Društvo, Društvo ima interes da obrađuje minimum ličnih podataka neophodnih za ostvarivanje svrha obrade i to u rokovima koji su opravdani svrhom obrade. Nastojimo da Vaši lični  podaci budu ažurirani i tačni i u vezi s tim pozivamo Vas da nam u navedenom pomognete tako što ćete ukazati na potrebu ispravke i dopune Vaših podataka. Društvo preduzima niz mjera i ulaže značajna sredstva i resurse u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite Vaših ličnih podataka.

 1. KATEGORIJE LICA OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHE OBRADE LIČNIH PODATAKA

Društvo obrađuje lične podatke svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica, kao i kandidata za zaposlenje, odnosno uspostavljanje poslovne saradnje sa Društvom, isključivo u svrhe i u obimu neophodnom za izvršenje pravnih obaveza Društva u oblasti rada, socijalnog osiguranja, socijalne zaštite i drugih pravnih obaveza Društva povodom zasnivanja radnog odnosa, odnosno uspostavljanja saradnje sa ovim licima, kao i radi zaključenja i izvršenja ugovora o radu, odnosno drugog odgovarajućeg ugovora zaključenog sa ovim licima.

Društvo obrađuje i lične podatke lica prema kojima Društvo ili lice kom Društvo pruža usluge iz oblasti poslovanja Društva ima potraživanje, a u cilju naplate, odnosno ostvarenja navedenog potraživanja.

Društvo obrađuje i lične podatke korisnika Web stranice, a u svrhe omogućavanja efikasnijeg korišćenja Web stranice, unapređenja poslovanja i rada Društva i Web stranice.

 1. LICA KOJIMA OTKRIVAMO LIČNE PODATKE

Osnovna politika Društva s aspekta dijeljenja, odnosno razmjene ličnih podataka je preduzimanje iste samo ukoliko je neophodna, uz poštovanje svih pravila i obaveza ustanovljenih relevantnim propisima povodom takvog prenosa.

Obzirom da savremeni uslovi poslovanja nalažu podjelu poslova i specijalizaciju, Vaši podaci mogu biti dostavljeni subjektima koje Društvo angažuje za pružanje specijalizovanih usluga, odnosno čije aplikacije i tehnologije Društvo koristi, a u mjeri u kojoj je ovakvo dostavljanje neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa ovim subjektima.

Vaši lični podaci mogu biti otkriveni i nadležnim organima u postupcima za ostvarivanje Vaših prava i/ili prava Društva, kao i radi izvršenja, nadzora nad izvršenjem i dokazivanja izvršenja Vaših i/ili obaveza Društva ustanovljenih na osnovu zakona ili ugovora.

 1. KOLAČIĆI

Radi efikasnije i bolje upotrebe funkcija naše Web stranice, kao i radi unapređenja Web stranice i poslovanja Društva, Društvo koristi kolačiće i to: kolačiće sesije i kolačiće treće strane. Bliže informacije o obradi ličnih podataka koja se sprovodi putem kolačića možete pogledati klikom ovdje.

 1. PRENOSI LIČNIH PODATAKA

Obavještavamo Vas da Društvo ne prenosi lične podatke izvan granica Bosne i Hercegovine, izuzev podataka prikupljenih putem kolačića treće strane koji mogu biti čuvani na serverima van Bosne i Hercegovine.

Ukoliko se ,uzimajući u obzir prirodu, pravni osnov i svrhe obrade, pojavi potreba za prenosom ličnih podataka u druge države i međunarodne organizacije, u slučaju da date države i međunarodne organizacije ne obezbjeđuju primjereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima, Društvo će nastojati da obezbjedi primjenu odgovarajućih mjera zaštite ličnih podataka.

 1. MJERE ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Društvo preduzima značajne korake u pravcu edukacije svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica o pitanjima od značaja za zaštitu ličnih podataka. Svi subjekti uključeni u obradu ličnih podataka obradu provode na osnovu ovlašćenja datog od Društva kojim se definišu ograničenja pristupa i obrade ličnih podataka, uslovi i odgovornosti povodom obrade ličnih podataka. U skladu s pomenutim, u okviru Društva važi princip „minimalno potrebnih prava“ („need-to-know-basis“). Istovremeno, sva lica uključena u obradu obavezana su na čuvanje povjerljivosti podataka u vezi sa obradom.

U cilju obezbjeđenja poštovanja relevantnih propisa, Društvo je uspostavilo niz internih procedura i akata koji se primenjuju na obradu ličnih podataka u okviru Društva. Istovremeno, Društvo poseduje i Certifikat o primjeni sistema menadžmenta koji je u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013.

Društvo preduzima primjerene mjere fizičke i tehničke zaštite ličnih podataka kojima se spriječava neovlašteni pristup i obrada ličnih podataka, ali istovremeno štiti i integritet ličnih podataka. Primenjene mjere zaštite ličnih podataka testiraju se od strane Društva, a radi procjene potrebe unapređenja i izmjene istih.

 1. OSTVARIVANJE PRAVA LICA ČIJI SE LIČNI PODACI OBRAĐUJU

Bliže informacije o obradi ličnih podataka koja se provodi u vezi s Web stranicom pogledajte klikom ovdje.

Internim procedurama u okviru Društva, kao i ugovorima koje je Društvo zaključilo sa drugim licima uspostavljeni su mehanizmi za omogućavanje ostvarivanja prava lica čiji se lični podaci obrađuju. Ukoliko Društvo u datom slučaju nije ovlašćeno da postupi po Vašem zahtjevu, isti će biti prosljeđen ovlašćenom licu.

Radi efikasnijeg omogućavanja ostvarivanja prava lica, Društvo je propisalo obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava lica u vezi sa obradom ličnih podataka. Obrazac zahtjeva možete preuzeti klikom ovdje.

Naravno, upotreba obrasca koji je Društvo sačinilo nije obavezujuća za Vas, te ukoliko smatrate da je jednostavnije i efikasnije, zahtjev možete podnijeti i u slobodnoj formi, odnosno na način koji smatrate adekvatnim.

 1. KONTAKTIRAJTE NAS

Za dodatna pitanja, a posebno radi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, možete nas kontaktirati putem sljedećih kontakt podataka:

Adresa: Maršala Tita 28, 71000 Sarajevo

Telefon+387 33 821 841

Mail: office@odmc.ba

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Created by Offmars ©

Go To Top